инструментариум

Инструментариумът „Climate Box“ съдържа шест модула за обучение с поредица от единици за микрообучение, които преподавателите могат лесно да интегрират в своите курсове и обучителни сесии, за да повишат осведомеността за климата и да мотивират възрастните участници да възприемат по-екологичен начин на живот.

Нашата публикация допълва с ключови насоки пакета с инструменти Climate Box. В нея e представен подходът за това как въпросите, свързани с климата, могат да бъдат разглеждани по активиращ начин и също така се обобщава опитът, натрупан с практиката на Climate Box партньорите. В публикацията се изтъкват констатациите и препоръките, основани на обратната връзка от преподавателите на възрастни и обучителите, участвали във пилотните тествания.

Обучителните модули на Climate Box се подкрепят от допълнителни образователни дейности, достъпни в специално мобилно приложение. Приложението може да бъде изтеглено на мобилни телефони и съдържа практически упражнения, свързани с шестте модула за обучение в Climate Box. Цялата информация можете да намерите тук.

Модул 1: Изменението на климата и Личното въздействие
Модул 2: Личен избор - Отпадъци и опаковки
Модул 3: Личен избор - Храни и хранене
Модул 4: Личен избор - Потребление и ефективност
Модул 5: Околна среда – Замърсяване и опазване
Модул 6: Работа в мрежа и мултиплициране
Ръководство