ЗАЩОТО ДОРИ МАЛКИТЕ НЕЩА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ РАЗЛИКА!

Всички можем да допринесем за опазването на климата.
Необходими са добри идеи и практически подходи, за да се достигне до онези, които нямат достъп до подходяща информация или не знаят как, или откъде да започнат.

Обосновка

Защитата на нашата планета ще представлява сериозно предизвикателство за много години напред. Ето защо е важно всички граждани да бъдат осведомени по темите за изменението на климата и да им се предостави възможност да разсъждават върху личния си принос за това. В момента по-голямата част от екологичните образователни проекти и инициативи са насочени към младите хора, и особено към учениците в началното и средното образование, докато броят на проектите, насочени към социално-икономически групи хора в неравностойно положение по отношение на осведомеността за климата, е тревожно нисък. Въпреки първостепенността в насърчаването на действията в областта на климата сред младите хора, особено в контекста на бъдещите климатични проблеми, други групи от обществото, като възрастни в неравностойно положение или хора с ниски нива на образование, не могат да бъдат пренебрегвани.

Хората с неравностойно минало често са били лишавани от жизненоважни знания, свързани с климата, поради липсата на информация, съобразена с техните нужди, което може да доведе до екологично безотговорно поведение.

Climate Box ще запълни съществуващата празнина, като се фокусира изрично върху тази целева група с цел да засили тяхната информираност, знания и умения в областта на климата и околната среда, и да ги мотивира да възприемат едно екологично съзнателно поведение.

Дейности

Climate Box ще разработи и предостави материали, съобразени със специфичните нужди на целевата група и с особен акцент върху основна информация, приложима в ежедневния живот, например – консумация на енергия и храна, използване на вода, облекло и избор на мобилност. За тази цел проектът ще създаде набор от инструменти, съдържащ малки и готови за използване учебни единици, които преподаватели и обучители ще могат да интегрират в своите курсове, за да повишат осведомеността за климата и да мотивират участниците да живеят по-екологичен начин на живот.

Целеви групи

Основните целеви групи на този проект са а) обучители и обучаващи възрастни, които ще бъдат преките потребители на разработените образователни материали и б) социално-икономически затруднени групи хора, които ще бъдат основните бенефициенти на резултатите от проекта. Особено внимание ще бъде отделено на безработните, тези с ниско образование и тези с миграционен произход.